::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รู้จักผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน

1. นายเคลือบ โกศัลวัตร์ พ.ศ.2501 - 2509
2. นายสุทัศน์ รัตนา พ.ศ.2509 - 2524
3. นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2524 - 2527
4. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ.2527 - 2529
5. นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ พ.ศ.2529 - 2535
6. นายสุข มีกุล พ.ศ.2535 - 2541
7. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ.2541 - 2542
8. นายวิชัย จันทร์เทพ พ.ศ.2542 - 2548
9. นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา พ.ศ.2548 - 2553
10. นายไพฑูรย์ พวงยอด พ.ศ.2554 - กันยายน 2556
11. นายไสว  ผาสุข  พ.ศ. 2556 - 2561
12. นายสมพร อาษา พ.ศ. 2561 - 2562
13. นายวิเชียร บุญมาก พ.ศ. 2563 - กันยายน 2565
14. นายภูรินท์ สอนพูด 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

 ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงมีคณะผู้บริหาร ดังนี้

นายภูรินท์  สอนพูด     ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

นายบุญชิต  คุณมาศ   ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพง

นายณัฏฐเอก  กระจ่าง   ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพง

นายวัฒนา  ศรีจักร   ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพง

นายวิีระศักดิ์  คำแก่น   ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพง

 

 

Pin It