กิจกรรมอบรมครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560โรงเรียนกำแพงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม บุคลากรโรงเรียนกำแพงได้รับความรู้และนำปฏิบัติกิจกรรมโดยวิทยากรจากคณะครูโรงเรียนปรางค์กู่   <<ภาพกิจกรรม>>