สำรวจความความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ในการเรียนทางไกล

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง ตอบแบบสำรวจความความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์#ในกรณีไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนทางไกลได้ 

** สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียนที่จะเข้าเรียนระดับชั้น ม.4โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลในแบบสำรวจด้วยค่ะ

คลิก----> ทำแบบสำรวจ