วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับการฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 1,527 คน จากสาธารณสุข อ.อุทุมพรพิสัย และ รพ.อุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.อุทุมพรพิสัย

วันที่ 27 ต.ค.2564 นักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับฉีดวัคซัน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,527 คน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย และ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยครูประจำชั้นได้ตรวจสอบเอกสารและดูแลนักเรียนตลอดการดำเนินกิจกรรม