โรงเรียนกำแพงได้ดำเนินการสอบวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ภาคเรียนที่ 1/2560

ขอให้ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นกรอกคะแนนสอบ แบ่งตามระดับชั้น ให้คลิกที่ลิงค์ด้านล่างและกรอกข้อมูลตามระดับชั้น (กรอกแล้วข้อมูลจะบันทึกอัตโนมัติ) ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ด้วยค่ะ

 

  • กรอกแบบสรุปผล pisa ม.1 คลิก
    • กรอกแบบสรุปผล pisa ม.2 คลิก
      • กรอกแบบสรุปผล pisa ม.3 คลิก