แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว/อ่านคิดวิเคราะห์เขียน/คุณลักษณะฯ

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ Word 

--> แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว

--> แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

--> แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน