แบบสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกำแพง ภาคเรียนที่ 1/2558