::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานผลการดำเนินงาน OBECQA ปี 2561

รายงานวิธีการและผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจําปี 2561
..........ปกหน้า

..........โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน

..........อภิธานศัพท์

..........สารบัญ

..........หมวด 1 โครงร่างองค์กร

..........หมวด 2 กลยุทธ์

..........หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

..........หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้

..........หมวด 5 บุคลากร

..........หมวด 6 การปฏิบัติการ

..........หมวด 7 ผลลัพธ์

..........ปกหลัง

+-+++++++รวมเล่ม+++++++

Pin It