::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

แบบฟอร์มงาน ผง.1-ผง.14

แบบฟอร์มงานแผนงาน ผง.1-ผง.14

ผง.1-แบบวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อหาความต้องการจำเป็น ในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ
ผง.2-แบบกำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการ ของกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ
ผง.3-ฟอร์มแผนกลยุทธ์โรงเรียน
ผง.4-แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม
       ผง. 4.1 แบบฟอร์มเขียนโครงการ
       ผง. 4.2 แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม

ผง.5-แบบสรุปงบประมาณ
ผง.6-แบบบันทึกขอดำเนินโครงการ
ผง.7-บันทึกขออนุมัติดำเนินการ
ผง.8-บันทึกขอเพิ่มโครงการ/งานกิจกรรม
ผง.9-แบบขอเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.10-แบบรายงานการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรมระหว่างปี
ผง.11-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.12-แบบสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.13-แบบขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมการใช้งบประมาณ โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.14-แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28