::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 3-6 ก.ย. สัปดาห์ห้องสมุด
  • 7-11 ก.ย.  แข่งขันกีฬาสพม.28 , ติว Onet ม.3 ม.6
  • 12 ก.ย.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ 80%
  • 12-19 ก.ย. นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธื์สอบ(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)
  • 18 ก.ย. รับการประเมิน สพม.28
  • 21 ก.ย. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
  • 24-26 ก.ย. สอบปลายภาค 1/61
  • 27 ก.ย. - 21 ต.ค. นักเรียนปิดภาคเรียน
  • 22 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียน 2/61

แบบฟอร์มงานแผนงาน ผง.1-ผง.14

ผง.1-แบบวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อหาความต้องการจำเป็น ในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ
ผง.2-แบบกำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการ ของกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ
ผง.3-ฟอร์มแผนกลยุทธ์โรงเรียน
ผง.4-แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม
       ผง. 4.1 แบบฟอร์มเขียนโครงการ
       ผง. 4.2 แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม

ผง.5-แบบสรุปงบประมาณ
ผง.6-แบบบันทึกขอดำเนินโครงการ
ผง.7-บันทึกขออนุมัติดำเนินการ
ผง.8-บันทึกขอเพิ่มโครงการ/งานกิจกรรม
ผง.9-แบบขอเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.10-แบบรายงานการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรมระหว่างปี
ผง.11-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.12-แบบสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.13-แบบขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมการใช้งบประมาณ โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.14-แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน