รูปแบบการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28