::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

รายชื่อครูที่ปรึกษาประจำชั้นต่างๆ ปีการศึกษา 2561

            ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          นางอรพิน ไชยสินธ์                หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          นายเดชา นวลรักษา
              รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

1

นางสาวสมพร   กสิพันธ์

.1/1

 

2

นายโกสัลล์   จุลเหลา

.1/1

 

3

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วัน

.1/2

 

4

นางสาวพิมพ์ชนก วรินอินทร์

.1/2

 

5

นางสาวณฐพร ศรีบูรณ์

.1/3

 

6

นายสมชาย จันทร์สมุทร

.1/3

 

7

นายกาลอธิป เสาร์ปรัชญา

.1/4

 

8

นางกชพรรณ มีสิทธิ์

.1/4

 

9

นางอรพิน   ไชยสินธิ์

.1/5

 

10

นายราเชนทร์   พะวงษ์

.1/5

 

11

นางอัจฉราวรรณ คงคูณ

.1/6

 

12

นางสาวจตุรพร   พันธ์งาม

.1/6

 

13

นางชัญญภัทร ศุภวัชระสาร

.1/7

 

14

นางนีรนุจ บริสัย

.1/7

 

15

นางสมพร   นวลรักษา

.1/8

 

16

นายเดชา   นวลรักษา

.1/8

 

17

นางสาวอุไรวรรณ ชำนิกุล

.1/9

 

18

นางสาววริศรา พรหมคุณ

.1/9

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางพัชรี   รจนัย         หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางภฤดา เลียบสูงเนิน  รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

 

1

นายสมศรี ปราศจาก

.2/1

   

2

นายเพชรี โสดา

.2/1

   

3

นายสกุลสุข นึกชอบ

.2/2

   

4

นางภฤดา เลียบสูงเนิน

.2/2

   

5

นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา

.2/3

   

6

นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์

.2/3

   

7

นายตรีญรัตน์ สิมมา

.2/4

   

8

นางสาวกนิษฐา โนนสูง

.2/4

   

9

นายธนกฤต ศรีทัศน์

.2/5

   

10

นางสาวจารุณี ศรีฤทธิประดิษฐ์

.2/5

   

11

ว่าที่ รต. มยุรี อรรรคบุตร

.2/6

   

12

นางสาวธิดาเทพ ลายันต์

.2/6

   

13

นางสุมาลี วงศ์เลิศ

.2/7

   

14

นางพัชรี รจนัย

.2/7

   

15

นางสาวจับจิต พิมพร

.2/8

   

16

นางสาวดานุวรรณ ชุณหวงษ์สนิท

.2/8

   

17

นางสาววิจิตรา เทียมใส

.2/9

   

18

นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร

.2/9

   

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          นางทิพวรรณ   เกียรติเจริญเสรี  หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          นายสถิต พงษาปาน               รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

1

นายสถิต พงษาปาน

.3/1

 

2

นางกษมณฑ์     แสงสิทธิกุลชัย

.3/1

 

3

นางสาวจำเรียง   ทองไหม

.3/2

 

4

นายพรมนัส บุญหนัก

.3/2

 

5

นางธัญทิพย์   คล่องตา

.3/3

 

6

นางนงลักษณ์ สีหาบุตร

.3/3

 

7

นายสุรเดช   สิงห์โท

.3/4

 

8

นางสาววาทินี   ชินบุตร

.3/4

 

9

นางทิพวรรณ   เกียรติเจริญเสรี

.3/5

 

10

นายสมคิด แสงอรุณ

.3/5

 

11

นายวัฒนา ศรีจักร

.3/6

 

12

นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง

.3/6

 

13

นางสาวรุ้งลาวัลย์   พัฒนาจริยา

.3/7

 

14

นางสาวสมหมาย ศรีสมพร

.3/7

 

15

นางอุมาภรณ์   เชื้อนัก

.3/7

 

16

นางอุบลวรรณ พวงอก

.3/8

 

17

นายนิติศาสตร์ สำราญ

.3/8

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     

นายปารณี บุญประเสริฐ          หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายชยพล   จันทร์แจ้ง            รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

       

1

นายปารณี   บุญประเสริฐ

.4/1

         

2

นางสาวนลินี พานะรมย์

.4/1

         

3

นางกัลยา   ชนะบุตร

.4/2

         

4

นางสาวปณิตา พันธสีมา

.4/2

         

5

นางอนัญญา หลาวทอง

.4/3

         

6

นายชยพล   จันทร์แจ้ง

.4/3

         

7

นางสมบูรณ์ ศรีเมือง

.4/4

         

8

นางสาวศิริรัตน์   กาลพฤกษ์

.4/4

         

9

นางสาวเพ็ญแข คำนันต์

.4/5

         

10

นางสาวธาริณี   สิทธิ

.4/5

         

11

ดร.ปาริสา อร่ามเรือง

.4/6

         

12

นางสาวรัชนีกร   ปุณณาวรรธน์

.4/6

         

13

นางวาสิฏฐี ตาดทอง

.4/7

         

14

นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม

.4/7

         

15

นางอรุณ อึ้งไชยพร

.4/8

         

16

นายสุรวุฒิ   มีบุญ

.4/8

         

17

นางสาวธีราพร   คำโสภา

.4/9

         

18

นางสาวปาริชาติ   จองสว่าง

.4/9

         

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

     นายชัยวัฒน์ พรหมลิ              หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง  รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

1

นางปุณยนุช พิมพานราทร

.5/1

 

2

นางดวงเพ็ญ มีบุญ

.5/1

 

3

นายบัญชา พิมพ์สังกุล

.5/2

 

4

นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง

.5/2

 

5

นายไพบูลย์ สนเท่ห์

.5/3

 

6

นางกฤษณา คุณมาศ

.5/3

 

7

นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่

.5/4

 

8

นางสาวจารุพร พิมพา

.5/4

 

9

นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์

.5/5

 

10

นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์

.5/5

 

11

นายวิทธิพงษ์ วันทา

.5/6

 

12

นางสุภาวดี วุฒิยาสาร

.5/6

 

13

นายสมยศ พิมณุวงศ์

.5/7

 

14

นางไพรวัลย์ นิลโชติ

.5/7

 

15

นายชัยวัฒน์ พรหมลิ

.5/8

 

16

นางยุพิน ศรีภักดิ์

.5/8

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

นายยศสรัล มลัยไธสง                       หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพันธ์เครือ   เจริญ                  รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

1

นายคุณาวุฒิ   ร้านจันทร์

.6/1

 

2

นางสุวรรณี   กระจาย

.6/1

 

3

นางสาวนันทิยา   จิตตะโคตร์

.6/2

 

4

นายยศสรัล มลัยไธสง

.6/2

 

5

นางสาวพันธ์เครือ   เจริญ

.6/3

 

6

นายสิทธิชัย สีราช

.6/3

 

7

นายนาวิกรี ศรีนามะ

.6/4

 

8

นางสาวพัชรินทร์   มากมูล

.6/4

 

9

นางสาวประไพรัตน์ บุญไทย

.6/5

 

10

นายอภิชาติ   เนตรจันทร์

.6/5

 

11

นางธันยมัย   มลัยไธสง

.6/6

 

12

นายภูมินทร์ สุวรรณศรี

.6/6

 

13

นายเมธาวี   สิงห์นาค

.6/7

 

14

นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์   แก้วภักดี

.6/7

 

15

นายประสพ รัตรีพันธ์

.6/8

 

16

นางสุวรรณี แก้วบัวเคน

.6/8

 

17

นายกวีศิลป์   เพชรนาม

.6/9

 

18

นางสาวสุดาวรรณ   กันทะมา

.6/9

 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28