::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

งานที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

          นางสาวธัญทิพย์   ศรีนวล         หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

          นางสาววาทินี   ชินบุตร            รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

$1๑.     

นายสมคิด แสงอรุณ

ม.๑/๑

$1๒.     

นางอุบลวรรณ พวงอก

ม.๑/๑

$1๓.     

นางสาวรุ้งลาวัลย์   พัฒนาจริยา

ม.๑/๒

$1๔.     

นางทิพวรรณ   เกียรติเจริญเสรี

ม.๑/๒

$1๕.     

นายพรมนัส บุญหนัก

ม.๑/๓

$1๖.     

นางสาวจันทร์จิรา รินทร

ม.๑/๓

$1๗.     

นายสถิต พงษาปาน

ม.๑/๔

$1๘.     

นางสาวธัญทิพย์   ศรีนวล

ม.๑/๔

$1๙.     

นางกษมณฑ์   แสงสิทธิกุลชัย

ม.๑/๕

$1๑๐. 

นางนงลักษณ์ สีหาบุตร

ม.๑/๕

$1๑๑. 

นายนิติศาสตร์ สำราญ

ม.๑/๖

$1๑๒. 

นางอุมาภรณ์   เชื้อนัก

ม.๑/๖

$1๑๓. 

นายวัฒนา ศรีจักร

ม.๑/๗

$1๑๔. 

นางสาววาทินี   ชินบุตร

ม.๑/๗

$1๑๕. 

นายสุรเดช   สิงห์โท

ม.๑/๘

$1๑๖. 

นางสาวสมหมาย ศรีสมพร

ม.๑/๘

$1๑๗. 

นางภฤดา เลียบสูงเนิน

ม.๑/๙

$1๑๘. 

นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง

ม.๑/๙

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
          นางอรพิน ไชยสินธ์                หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
          นายเดชา นวลรักษา               รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

$1๑.     

นางสาวสมพร   กสิพันธ์

ม.๒/๑

$1๒.     

นายโกสัลล์   จุลเหลา

ม.๒/๑

$1๓.     

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วัน

ม.๒/๒

$1๔.     

นางสาวพิมพ์ชนก วรินอินทร์

ม.๒/๒

$1๕.     

นางสาวณฐพร ศรีบูรณ์

ม.๒/๓

$1๖.     

นายสมชาย จันทร์สมุทร

ม.๒/๓

$1๗.     

นายกาลอธิป เสาร์ปรัชญา

ม.๒/๔

$1๘.     

นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพ

ม.๒/๔

$1๙.     

นางอรพิน   ไชยสินธิ์

ม.๒/๕

$1๑๐. 

นายราเชนทร์   พะวงษ์

ม.๒/๕

$1๑๑. 

นางอัจฉราวรรณ   คงคูณ

ม.๒/๖

$1๑๒. 

นางสาวจตุรพร   พันธ์งาม

ม.๒/๖

$1๑๓. 

นายจรรยวรรธน์   เจตนริศฐกานต์

ม.๒/๗

$1๑๔. 

นางนีรนุจ บริสัย

ม.๒/๗

$1๑๕. 

นางสมพร   นวลรักษา

ม.๒/๘

$1๑๖. 

นายเดชา   นวลรักษา

ม.๒/๘

$1๑๗. 

นางสาวอุไรวรรณ ชำนิกุล

ม.๒/๙

$1๑๘. 

นางสาววริศรา พรหมคุณ

ม.๒/๙

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางพัชรี   รจนัย         หัวหน้าระดับ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร   รองหัวหน้าระดับ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

$1๒๒. 

นายสมศรี   ปราศจาก

ม.๓/๑

$1๒๓. 

นายเพชรี   โสดา

ม.๓/๑

$1๒๔. 

นายสกุลสุข   นึกชอบ

ม.๓/๒

$1๒๕. 

นายนนทวัฒน์   ชนะบุตร

ม.๓/๒

$1๒๖. 

นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา

ม.๓/๓

$1๒๗. 

นางเพ็ญศิริ   ธุลีจันทร์

ม.๓/๓

$1๒๘. 

นายตรีญรัตน์   สิมมา

ม.๓/๔

$1๒๙. 

นางสาวกนิษฐา   โนนสูง

ม.๓/๔

$1๓๐. 

นายธนกฤต   ศรีทัศน์

ม.๓/๕

$1๓๑. 

นางสาวจารุณี   ศรีฤทธิประดิษฐ์

ม.๓/๕

$1๓๒. 

ว่าที่ รต.จิณณ์ณณัช ปุณณภาพงศ์พัช

ม.๓/๖

$1๓๓. 

นางสาวธิดาเทพ ลายันต์

ม.๓/๖

$1๓๔. 

นางสุมาลี วงศ์เลิศ

ม.๓/๗

$1๓๕. 

นางพัชรี   รจนัย

ม.๓/๗

$1๓๖. 

นางสาวจับจิต พิมพร

ม.๓/๘

$1๓๗. 

นางสาวดานุวรรณ ชุณหวงษ์สนิท

ม.๓/๘

$1๓๘. 

นางสาววิจิตรา เทียมใส

ม.๓/๙

$1๓๙. 

นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร

ม.๓/๙

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

นายยศสรัล มลัยไธสง              หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นายนาวิกรี ศรีนามะ              รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

$1๑.     

นายสิทธิชัย สีราช

ม.๔/๑

$1๒.     

นางสุวรรณี   กระจาย

ม.๔/๑

$1๓.     

นายเมธาวี   สิงห์นาค

ม.๔/๒

$1๔.     

นางสาวสุดาวรรณ   กันทะมา

ม.๔/๒

$1๕.     

นายยศสรัล มลัยไธสง

ม.๔/๓

$1๖.     

นางสาวนันทิยา   จิตตะโคตร์

ม.๔/๓

$1๗.     

นายนาวิกรี ศรีนามะ

ม.๔/๔

$1๘.     

นางสุวรรณี แก้วบัวเคน

ม.๔/๔

$1๙.     

นายอภิชาติ   เนตรจันทร์

ม.๔/๕

$1๑๐. 

นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์   แก้วภักดี

ม.๔/๕

$1๑๑. 

นายศรเทพ   สร้อยสนธ์

ม.๔/๖

$1๑๒. 

นางสาวประไพรัตน์ บุญไทย

ม.๔/๖

$1๑๓. 

นายปรัชญากร อินทร์วัน

ม.๔/๗

$1๑๔. 

นางสาวพัชรินทร์   มากมูล

ม.๔/๗

$1๑๕. 

นายภูมินทร์ สุวรรณศรี

ม.๔/๘

$1๑๖. 

นางธันยมัย   มลัยไธสง

ม.๔/๘

$1๑๗. 

นางไพรวัลย์ นิลโชติ

ม.๔/๙

$1๑๘. 

นางสาวพันธ์เครือ   เจริญ

ม.๔/๙

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕      

     นายปารณี บุญประเสริฐ          หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

     นายชยพล จันทร์แจ้ง             รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

นายปารณี   บุญประเสริฐ

ม.๕/๑

นางสาวนลินี พานะรมย์

ม.๕/๑

นางกัลยา   ชนะบุตร

ม.๕/๒

นางสาวปณิตา พันธสีมา

ม.๕/๒

นายชยพล   จันทร์แจ้ง

ม.๕/๓

นายประสพ รัตรีพันธ์

ม.๕/๓

นางสมบูรณ์ ศรีเมือง

ม.๕/๔

นางสาวศิริรัตน์   กาลพฤกษ์

ม.๕/๔

นางสาวเพ็ญแข   คำนันต์

ม.๕/๕

๑๐

นางสาวธาริณี   สิทธิ

ม.๕/๕

๑๑

ดร.ปาริสา อร่ามเรือง

ม.๕/๖

๑๒

นางสาวรัชนีกร   ปุณณาวรรธน์

ม.๕/๖

๑๓

นางวาสิฏฐี   ตาดทอง

ม.๕/๗

๑๔

นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม

ม.๕/๗

๑๕

นางอรุณ อึ้งไชยพร

ม.๕/๘

๑๖

นายสุรวุฒิ   มีบุญ

ม.๕/๘

๑๗

นางสาวธีราพร   คำโสภา

ม.๕/๙

 

ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

     นายไพบูลย์สนเท่ห์        หัวหน้าระดับ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

     นายชัยวัฒน์พรหมลิ      รองหัวหน้าระดับ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ครูประจำชั้น

$1๑.     

นางปุณยนุช   พิมพานราทร

ม.๖/๑

$1๒.     

นางดวงเพ็ญ   มีบุญ

ม.๖/๑

$1๓.     

นายบัญชา   พิมพ์สังกุล

ม.๖/๒

$1๔.     

นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง

ม.๖/๒

$1๕.     

นายไพบูลย์   สนเท่ห์

ม.๖/๓

$1๖.     

นางกฤษณา   คุณมาศ

ม.๖/๓

$1๗.     

นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่

ม.๖/๔

$1๘.     

นางสาวจารุพร   พิมพา

ม.๖/๔

$1๙.     

นางศุภานัน   บำรุงธนรัชต์

ม.๖/๕

$1๑๐. 

นางสุดารัตน์   พิมณุวงศ์

ม.๖/๕

$1๑๑. 

นายวิทธิพงษ์   วันทา

ม.๖/๖

$1๑๒. 

นางสุภาวดี   วุฒิยาสาร

ม.๖/๖

$1๑๓. 

นายสมยศ   พิมณุวงศ์

ม.๖/๗

$1๑๔. 

 

ม.๖/๗

$1๑๕. 

นายชัยวัฒน์   พรหมลิ

ม.๖/๘

$1๑๖. 

นางยุพิน   ศรีภักดิ์

ม.๖/๘

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28