เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

รายงานนวัตกรรมการศึกษา โดย นางรัชนีกร ปุณณาววรรธน์

รายงานนวัตกรรมการศึกษา  โดย นางรัชนีกร ปุณณาววรรธน์

เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดย ใช้โมเดลบนกระดานแม่เหล็ก เพื่อการเรียนรู้เคมีในระดับอนุภาค เรื่อง โครงสร้างอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4