เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

นวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดย นายชัยวัฒน์ ประพาฬ

รายงานนวัตกรรมทางการศึกษา :  การพัฒนาทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนกําแพง