::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางภฤดา เลียบสูงเนิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0898656789
นายธนกฤต ศรีทัศน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0821361614
นายวิทธิพงษ์ วันทา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0821334807
นายนาวิกรี ศรีนามะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0816001680
นายไพบูลย์ สนเท่ห์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0804794383
นายบัญชา พิมพ์สังกุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0823727572
นางธัญทิพย์ คล่องตา หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 0866511466
นายสุรเดช สิงห์โท ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0860964051
นายสิทธิชัย ศรีราช ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0895849810
นางสาวธีราพร คำโสภา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0851379757
นางสุวรรณี พะปะโคน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0856827348
นางสมบูรณฺ์ ศรีเมือง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0892255342
นางสุภาวดี วุฒิยาสาร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0810693056
นางปุณยนุช พิมพานราทร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0895839257
นางสาวพันธ์เครือ เจริญ ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ 0873451941
นางอรุณ อึ้งไชยพร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0810754050
นางสาวรัชนีกร สุทธสนธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 0890006847
นางสาวศิริรัตน์ กาลพฤกษ์ ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ 0862641549
นางสาวจตุรพร พันธ์ งาม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0823807011
นางนงลักษณ์ สีหาบุตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0898648455

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28