บุคลากรกลุุ่มสาระศิลปะ


นายอภิชาติ เนตรจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางปวีณา สุวรรณศรี

นายภูมินทร์ สุวรรณศรี

 

นายยศสรัล มลัยไธสง

นายเมธาวี สิงห์นาค