บุคลากรกลุุ่มสาระการงานอาชีพ

นายปรัชญากร อินทร์วัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางกษมณฑ์ แสงสิทธิกุลชัย

นายวิชัย นาห่อม

นายธนวัฒน์ บัวแย้ม

นายตรีญรัตน์ สิมมา

นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร

นายพรมนัส บุญหนัก

นายฐิติพงศ์ วรรณทอง