บุคลากรกลุุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นายสมพร สินงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นายจรัส ศิริเลิศ

นางสาวจารุณี ศรีฤทธิประดิษฐ์

นายสถิต พงษาปาน

นายภาณุภัทร ศรีสมัย