ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/บริการที่สำคัญของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในบริการของโรงเรียนปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------------------

 ปีการศึกษา 2560

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในบริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------