รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

เนื่องด้วยงานแผนงาน ได้ดำเนินการสรุปการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ2563 ไตรมาสที่ 2 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการตามกลยุทธ์ทั้งหมด 8 โครงการ 115 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้