การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563