::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
รายละเอียดการส่งนวัตกรรม แยกประเภท 25 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 43
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย Super User 337
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 166
โครงสร้างฝ่ายวิชาการและพรรณางาน ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 235
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 276
เอกสารฝ่ายวิชาการ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 2115
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 586
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 226
แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว/อ่านคิดวิเคราะห์เขียน/คุณลักษณะฯ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 717
บันทึกการส่งบทคัดย่อผลงานการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 30

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง