::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 16 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 46
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2564-2566 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 37
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 03 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 39
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Super User 23
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 150
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 185
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 03 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 179
รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 162
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 182
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 208
โครงการโรงเรียนสุจริต 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 177
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 181
คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 178
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 178
สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 399
คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย) 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 254
โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 179
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 1423
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 421
ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 276
สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 238
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 308
รายงานผลการดำเนินงาน OBECQA ปี 2561 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 256
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 219
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนกำแพง 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 198

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง