โรงเรียนกำแพง ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนกำแพง ได้ดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 คือ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และจะรับการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นี้  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้ารับการประเมินด้วยค่ะ