::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ O-NET ม.3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

31 มกราคม 2563 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

31 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกำแพงโดยงานสภานักเรียนได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้สมัคร 9 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้น ม.4/1 - 4/9 นักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นายจักรพรรณ ห้วยจันทร์  ผู้สมัครเบอร์ 1 นักเรียนชั้นมํัธยมศึกษาปีีที่ 4/6 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2563  

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนกำแพง ซึ่งจะเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีก่ีศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11  ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง ตั้งแต่เวลา 8.30น. เป็นต้นไป

25 มกราคม 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มงานกิจการพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยภาคเช้าการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ปลาย และ ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ต้น  ผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ --->>>  ชมภาพกิจกรรม  ...คลิก

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28