::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" ณ วัดบ้านสำโรง

3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรียนกำแพง โดยฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) โดยนำนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านสำโรง -->>>>>  ติดตามภาพกิจกรรม..คลิกที่นี่
0307632

Big Cleaning Day ตามโครงการของจังหวัดศรีสะเกษ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกำแพงนำโดย นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการของจังหวัดศรีสะเกษ  "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" เพื่อเก็บบ้าน-สถานที่ให้สะอาด เก็บขยะบำรุงสถานที่ให้สะอาด เก็บน้ำและแหล่งเพาะเชื้อโรค เพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โดยนักเรียนและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดสถานที่ให้สะอาดปราศจากแหล่งเพาะเชื้อโรค 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการมาเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกำแพง ได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการมาเรียน ปีการศึกษา 2563 มีกำหนดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามรายการและรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

** ปฐมนิเทศ ม.1 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

** ปฐมนิเทศ ม.4 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

** เตรียมความพร้อม ม.2,ม.3 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

** เตรียมความพร้อม ม.5,ม.6 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กำหนดวันเปิดเรียนและการมาเรียนของนักเรียน เดือน กรกฎาคม 2563

ตามที่โรงเรียนกำแพงได้มีกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2563 โดยนักเรียนจะเริ่มมาเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ในการมาเรียนกำหนดให้นักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนที่มีชื่อในใบรายชื่อเป็นเลขที่คี่กลุ่มที่ 2 คือนักเรียนที่มีชื่อในใบรายชื่อเป็นเลขที่คู่ รูปแบบการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุุ่มจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บ้านแบบสลับกัน เช่น

นักเรียนกลุ่มที่ 1 มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มที่ 2 เรียนที่บ้าน)
นักเรียนกลุ่มที่ 2 มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มที่ 1 เรียนที่บ้าน) 

กำหนดการมาเรียนที่โรงเรียนตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นดังปฏิทินด้านล่าง

โรงเรียนกำแพงรับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนกำแพงรับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 นำโดย นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 .......