::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แบบบันทึกการขอใช้สถานที่/อุปกรณ์ โรงเรียนกำแพง สำหรับบุคคลภ่ายนอกและหน่วยงานอื่น

แบบบันทึกการขอใช้สถานที่/อุปกรณ์ โรงเรียนกำแพง สำหรับบุคคลภายนอกและหน่วยงานอื่น

 

 

แบบบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ สำหรับหน่วยงาน/บุคคลทั่วไป ภายนอกโรงเรียน ...  ดาวน์โหลด Word

 

Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง