::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวสมพร กสิพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธิดา เทพลายันต์

นางนีรนุจ บริสัย

นางอุบลวรรณ พวงอก

นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์

นางสมพร นวลรักษา

นางสาวอุไรวรรณ ชำนิกุล

นางจุไรรัตน์ เหมาะราศรี

   
Pin It