::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกำแพง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกำแพง

โรงเรียนกำแพง (Kamphaeng) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 265  บ้านสำโรง ตำบล สำโรง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120  

รหัสโรงเรียน 1033530945   รหัส   OBEC  530945  รหัส SMIS 33022005

โทรศัพท์ 0-4569-1536 โทรสาร 0-4569-1537  

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

website: http://www.kps.ac.th    

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน         นายภูรินท์   สอนพูด

          โรงเรียนกำแพงได้รับอนุมัติจากกรระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่แ   17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ณ ป่าช้าบ้านสองห้อง ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ห่างจากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ไปทางทิศตะวันออก   1.5   กิโลเมตรเนื่องจากสถานที่ไม่สามารถขยายได้จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสำโรงใหญ่   ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ในเนื้อที่   89   ไร่ 27   ตารางวา   ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน

โรงเรียนบ้านสำโรง   สพป.ศก. 2 ทางคอนกรีต   100   เมตร
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ระยะทาง   4.5   กิโลเมตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต. สำโรง อบจ.ศก. ทางราดยาง   5 กิโลเมตร
ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ทางราดยาง   2 กิโลเมตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สพฐ.   ทางราดยาง   3 กิโลเมตร                    

แหล่งน้ำที่โรงเรียนใช้  ได้แก่

1. ประปาโรงเรียน
2. ประปาส่วนภูมิภาค
3. สระเก็บน้ำ

ระยะเวลาของการมีน้ำดื่ม น้ำใช้ไม่เพียงพอ
น้ำดื่ม ในช่วง   เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
น้ำใช้ ในช่วง เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน

ประเภทและลักษณะของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกรมวิชาการ
เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School )
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.(รอบที่2)
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ 1.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2.โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 3.โครงการ อ.ย. น้อย 4.โครงการยุวชนประกันภัย 5.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 6.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นอาเซียน
การพัฒนา IT ของโรงเรียน

สภาพชุมชน

1. โรงเรียนกำแพง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสำโรงใหญ่ ตำบลสำโรงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากถนนสายศรีสะเกษ – สุรินทร์ ประมาณ 200 เมตร อยู่ในพื้นที่ลุ่ม สภาพน้ำท่วมขัง สภาพชุมชนรอบนอกบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน วัด และโรงเรียน

2. การคมนาคมสะดวกมีทางหลวงจังหวัดตัดผ่าน นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์

3. สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนโดยทั่วไป ประกอบอาชีพด้านกสิกรรม โดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ รายได้เฉลี่ยของประชากร โดยเฉลี่ยต่อปี 58,500 บาท

4. ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สภาพทางสังคม มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่ว ๆ ไป ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟ บายศรีสู่ขวัญ

5. แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดของกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สวนพฤกษศาสตร์ ห้องแนะแนวการศึกษา

 6. แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ วัด สถานศึกษา ร้านค้าชุมชนสถานที่ราชการอื่น ๆ เช่น สหกรณ์อำเภอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจร้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่          

โรงเรียนกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ห่างศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 21.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านสำโรงใหญ่ ประมาณ 500 เมตร ในเนื้อที่ 89 ไร่27 ตารางวา

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Pin It