::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสอน

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสอน

นางสาวดานุวรรณ ชุณหวงษ์สนิท
งานห้องสมุดโรงเรียน

นางสุวรรณี แก้วบัวเคน
งานห้องสมุตโรงเรียน

นางสาวปิยธิดา อาสนามิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน

Pin It