::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสอน

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสอน

นางมุจรินทร์ ทองอินทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางยุพิน ศรีภักดิ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวหัสญา ไชยปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดานุวรรณ ชุณหวงษ์สนิท
งานห้องสมุดโรงเรียน

นางสุวรรณี แก้วบัวเคน
งานห้องสมุตโรงเรียน

นางสาวปิยธิดา อาสนามิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน

Pin It