::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประวัติโรงเรียนกำแพง

โรงเรียนกำแพง ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนสายสามัญเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2501 ได้ขออนุมัติจังหวัดทำการปลูกสร้างอาคารในป่าช้า หมู่บ้านสองห้อง ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 2 ตุลาคม 2509 นายสุทัศน์ รัตนา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2511 โรงเรียนได้เข้าโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ 5

วันที่ 14 ตุลาคม 2514 ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจราชการดำริให้หาที่ดินใหม่ โรงเรียนและอำเภอ จึงเลือกเอาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ "โนนหำแดง" ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ. 2516 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา และสำนักงบประมาณ ให้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ บริเวณโนนหำแดง ต.สำโรง ในเนื้อที่ 89 ไร่27 ตารางวา ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 16 ห้องเรียน ย้ายนักเรียนชั้น ม.ศ. 2 และ ม.ศ.3 มาเรียนในวันที่ 1 กันยายน 2517

วันที่ 20 กันยายน 2517 ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน

พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติเปิดสาขาที่บ้านเป๊าะ คือ โรงเรียนบึงบูรพ์ โดยส่งนายสวัสดิ์ บุญเหลือ ไปทำหน้าที่แทนครูใหญ่ได้รับอนุมัติให้เปิดเอกเทศ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2519

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2524 นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในวิทยาคม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสุทัศน์ รัตนา ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาคามพิทยาคม อ.เมือง จ. มหาสารคาม

วันที่ 23 ตุลาคม 2527 นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทน นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 19 มิถุนายน 2527 ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนกำแพง เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาอนุมัติในโรงเรียนกำแพง เปิดหน่วยเรียนขึ้นที่ตำบลเสียว เปิดทำการสอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 และและเป็นเอกเทศในปีการศึกษา 2534 ปัจจุบันคือ โรงเรียนไตรมิตร กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

วันที่ 21 มกราคม 2533 นายกว้าง รอบคอบ ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษาได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนกำแพง เห็นสมควรสนับสนุนอาคารหอประชุม แบบ 101/27 และกรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี 2534

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายวิเชียร บุญมาก   ดำรงตำแหน่งเมื่อ  เมษายน พ.ศ. 2563

Pin It