::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนกำแพง   ปีการศึกษา  2561 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.  2561)  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 126 172 298 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 139 176 315 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 134 173 307 8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 399 521 920 26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 134 203 337 9
มัธยมศึกษาปีที่ 5 106 184 290 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6 140 214 354 9
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 380 601 981 26
รวม 779 1122 1901 52

 

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนกำแพง   ปีการศึกษา  2560

(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.  2560)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 138 176 314 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 127 167 294 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 118 153 271 8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 383 496 879 25
มัธยมศึกษาปีที่ 4 109 180 289 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 136 214 350 9
มัธยมศึกษาปีที่ 6 94 214 308 9
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 339 608 947 26
รวม 722 1104 1826 51


ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนกำแพง   ปีการศึกษา  2559
 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.  2559) 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่  1

130

169

299

8

มัธยมศึกษาปีที่  2

126

162

288

8

มัธยมศึกษาปีที่  3

110

141

251

8

รวม ม.ต้น

366

472

838

24

มัธยมศึกษาปีที่  4

151

236

387

9

มัธยมศึกษาปีที่  5

128

233

361

9

มัธยมศึกษาปีที่  6

150

279

429

10

รวม ม.ปลาย

429

748

1,177

28

รวมทั้งสิ้น

795

1,220

2,015

52

 

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน 2558

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

122

161

283

8

มัธยมศึกษาปีที่ 2

112

145

257

8

มัธยมศึกษาปีที่ 3

140

191

331

10

รวม ม.ต้น

374

497

871

26

มัธยมศึกษาปีที่ 4

126

234

360

9

มัธยมศึกษาปีที่ 5

178

285

463

10

มัธยมศึกษาปีที่ 6

165

274

439

10

รวม ม.ปลาย

469

793

1262

29

รวมทั้งหมด

843

1290

2133

55

 

 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

110

145

255

8

มัธยมศึกษาปีที่ 2

144

188

332

10

มัธยมศึกษาปีที่ 3

152

192

344

10

รวม ม.ต้น

406

525

931

28

มัธยมศึกษาปีที่ 4

178

289

467

10

มัธยมศึกษาปีที่ 5

170

282

452

10

มัธยมศึกษาปีที่ 6

158

295

453

10

รวม ม.ปลาย

506

866

1372

30

รวมทั้งหมด

912

1391

2303

58

 

 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

145

188

333

10

มัธยมศึกษาปีที่ 2

150

192

342

10

มัธยมศึกษาปีที่ 3

146

199

345

10

รวม ม.ต้น

441

579

1020

30

มัธยมศึกษาปีที่ 4

278

332

610

10

มัธยมศึกษาปีที่ 5

157

294

451

10

มัธยมศึกษาปีที่ 6

174

269

443

10

รวม ม.ปลาย

609

895

1504

30

รวมทั้งหมด

1050

1474

2524

60

 

 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28