::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนกำแพง   ปีการศึกษา  2563
ข้อมูล  ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนกำแพง   ปีการศึกษา  2562 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนกำแพง   ปีการศึกษา  2561 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.  2561)  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 126 172 298 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 139 176 315 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 134 173 307 8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 399 521 920 26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 134 203 337 9
มัธยมศึกษาปีที่ 5 106 184 290 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6 140 214 354 9
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 380 601 981 26
รวม 779 1122 1901 52
Pin It