July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน

1. นายเคลือบ โกศัลวัตร์ พ.ศ.2501 - 2509

2. นายสุทัศน์ รัตนา พ.ศ.2509 - 2524

3. นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2524 - 2527

4. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ.2527 - 2529

5. นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ พ.ศ.2529 - 2535

6. นายสุข มีกุล พ.ศ.2535 - 2541

7. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ.2541 - 2542

8. นายวิชัย จันทร์เทพ พ.ศ.2542 - 2548

9. นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา พ.ศ.2548 - 2553

10. นายไพฑูรย์ พวงยอด พ.ศ.2554 - กันยายน 2556

11. นายไสว  ผาสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง  

 

ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงมีคณะผู้บริหาร ดังนี้

นายประชา วงศ์เลิศ               รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง