นายไสว  ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน

1. นายเคลือบ โกศัลวัตร์ พ.ศ.2501 - 2509

2. นายสุทัศน์ รัตนา พ.ศ.2509 - 2524

3. นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2524 - 2527

4. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ.2527 - 2529

5. นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ พ.ศ.2529 - 2535

6. นายสุข มีกุล พ.ศ.2535 - 2541

7. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ.2541 - 2542

8. นายวิชัย จันทร์เทพ พ.ศ.2542 - 2548

9. นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา พ.ศ.2548 - 2553

10. นายไพฑูรย์ พวงยอด พ.ศ.2554 - กันยายน 2556

11. นายไสว  ผาสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง  คนปัจจุบัน

 

ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงมีคณะผู้บริหาร ดังนี้

นายไสว ผาสุข                    ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

นางสาวชนิดาพร แซ่เตียว       รองผู้อำนวยการ

นายจำนงค์ศักดิ์ ธุลีจันทร์       รองผู้อำนวยการ

นายประชา วงศ์เลิศ               รองผู้อำนวยการ

นายนิพนธ์ ศรชัย                  รองผู้อำนวยการ