::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ พรหมลิ  
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิติศาสตร์ สำราญ

นายสมศรี ปราศจาก

นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา

นายชยพล จันทร์แจ้ง

นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง

นายเดชา นวลรักษา

นายชวัลวิชญ์ ทิพราช

นางปณิตา นาจำปา

นายศรเทพ สร้อยสนธ์

นายสกุลสุข นึกชอบ

นายโกสัลล์ จุลเหลา

นางสาววริศรา พรหมคุณ

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อัครชาติ

   
Pin It