::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา รินทร

นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่

นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพ

นางเพชรี โสดา

นางสาวทิฆัมพร อำนวยสวัสดิ์

นางสาวปวีณา บริบาล

นางดวงเพ็ญ มีบุญ

นางสาวณัฐยา ศรีเมือง

นางสาววิจิตรา เทียมใส

นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์

นางสาวเมษกร จตุพรรัตนะพันธ์

นางสาวปรีชญา อริพงษ์

Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง