::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางณัฏฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา รินทร

นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่

นางพรพรรณ สกุลวัฒนาชีพ

นางเพชรี โสดา

นางสาวทิฆัมพร อำนวยสวัสดิ์

นางสาวปวีณา บริบาล

นางดวงเพ็ญ มีบุญ

นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์

นางสาววิจิตรา เทียมใส

นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์

   
Pin It