::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกฤษณา คุณมาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์

นางสาวนลินี พานะรมย์

นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา

นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง

นางสาวประไพรัตน์ บุญไทย

นางอุมาภรณ์ เชื้อนัก

นางสาวณฐพร ศรีบูรณ์

นางธันยมัย มลัยไธสง

นางไพรวัลย์ นิลโชติ

นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรี

นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วัน

นางสาวสมหมาย ศรีสมพร

 

นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร

 

 

Pin It