::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกฤษณา คุณมาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์

นางสาวนลินี พานะรมย์

นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา

นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง

นางสาวประไพรัตน์ บุญไทย

นางอุมาภรณ์ เชื้อนัก

นางสาวณฐพร ศรีบูรณ์

ดร.ปาริสา อร่ามเรือง

นางไพรวัลย์ นิลโชติ

นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรี

นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม

นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วัน

นางธันยมัย มลัยไธสง

นางสาวสมหมาย ศรีสมพร

นางกัลยา ชนะบุตร

นางอรพิน ไชยสินธิ์

 

นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร

 
Pin It