::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นายวัฒนา ศรีจักร
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นายจรัส ศิริเลิศ

นายสุรวุฒิ มีบุญ

นายสถิต พงษาปาน

นางสาวจารุณี ศรีฤทธิประดิษฐ์

นายสมพร สินงาม

นายภาณุภัทร ศรีสมัย

Pin It