::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรกลุุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นายสมพร สินงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นายจรัส ศิริเลิศ

นางสาวจารุณี ศรีฤทธิประดิษฐ์

นายสถิต พงษาปาน

นายภาณุภัทร ศรีสมัย

   
Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง