::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางกัลยา ชนะบุตร ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0892835634
นางสุมาลี วงศ์เลิศ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0879604474
นางสาวสมหมาย ศรีสมพร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0885950874
นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0814703865
นางธันยมัย มลัยไธสง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0906124174
นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0868744049
นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0803351559
นางไพรวัลย์ นิลโชติ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0892794259
นางสาวประไพรัตน์ บุญไทย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0840396907
นางณฐพร ศรีบูรณ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0899452291
นางอรพิน ไชยสินธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0819770603
ดร.ปาริสา อร่ามเรือง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0862567889
นางอุมาภรณ์ เชื้อนัก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0827503499
นางกฤษณา คุณมาศ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 0810511172
นางสาวนลินี พานะรมย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 0897200922
นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ 0807270410
นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0847223424
นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วรรณ ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28