::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

แสดง # 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - บันทึกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 17
ร่าง TOR/ประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนจำนวน 172 เครื่อง 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 197
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 11
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 03 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 10
รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 14
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 18
โครงการโรงเรียนสุจริต 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 16
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 16
คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 9
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 13
สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 47
คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย) 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 12
โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 22
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 1142
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 138
ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 113
สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 52
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 68
รายงานผลการดำเนินงาน OBECQA ปี 2561 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 71
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 33
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนกำแพง 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 34
Best Practices ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 598
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 701