::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 59
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 47
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 03 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 63
รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 47
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 41
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 66
โครงการโรงเรียนสุจริต 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 48
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 69
คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 59
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 55
สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 167
คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย) 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 71
โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 49
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 1246
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 244
ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 137
สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 104
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 134
รายงานผลการดำเนินงาน OBECQA ปี 2561 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 103
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 65
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนกำแพง 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 82
Best Practices ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 618
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 727
แบบฟอร์มงาน ผง.1-ผง.14 06 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 964
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ 11 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 72