::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 09 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 7
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 09 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 10
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 7
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2564-2566 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Super User 390
รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 28
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 15
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 281
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 296
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 16 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 321
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 03 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 220
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 232
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 372
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 400
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 602
รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 450
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 420
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 683
โครงการโรงเรียนสุจริต 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 639
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1149
คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 520
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 380
สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1127
คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย) 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 940
โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 441
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 957