::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 11
2566 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 10
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2564-2566 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Super User 1545
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 24
2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 32
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีการศึกษา 2565 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 30
2566 แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต / ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของโรงเรียน 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 24
2566 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 15
2566 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 9
2566 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 18 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 30
2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 2565 18 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 23
2565 รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (2) 10 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 14
2566 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 15 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 31
2565 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ 2565 โดยงานพัสดุกลาง โรงเรียนกำแพง 11 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 16
2565 รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 10 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 30
2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 15 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 52
2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 15 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 44
2565 สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 285
2565 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สู่ความเป็นเลิศ 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 279
2566 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 24 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Super User 908
2564 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 833
2565 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 899
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1189
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 824
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 1104