::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 16 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 19
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2564-2566 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 24
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 03 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 29
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Super User 15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 138
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 148
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 03 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 165
รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 142
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 138
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 177
โครงการโรงเรียนสุจริต 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 145
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 164
คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 159
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 168
สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 326
คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย) 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 216
โครงสร้างและพรรณางานฝ่ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 153
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 1382
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 370
ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 243
สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 208
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 263
รายงานผลการดำเนินงาน OBECQA ปี 2561 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 225
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2562 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 179
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนกำแพง 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 184

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง