::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 21 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 186
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2564 17 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 191
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 09 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 195
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2564-2566 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย Super User 700
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 09 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 198
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 210
รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 217
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 201
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 484
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2563 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 499
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 16 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 521
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 03 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 415
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 422
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 558
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายจิตอาสา ตามรอยราชาผู้ทรงธรรม” 08 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 591
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 806
รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 638
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 611
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 874
โครงการโรงเรียนสุจริต 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 826
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1337
คู่มือระบบควบคุมภายใน ปี 2562-2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 726
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 587
สรุปรายละเอียดงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1341
คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย) 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 1191