::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 29 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 26
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 29 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 29
เอกสารประกอบการจัดแฟ้ม/แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1-3 ปี 2562 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 24
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 26
ประกาศโรงเรียนกาแพง เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2562 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 26
รายงาน SAR 2561 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 26
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 427
สารสนเทศโรงเรียนกำแพง ปี 2561 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 223
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา 2561 27 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 22
ประกาศ : การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 07 มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 868
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 1021
แบบฟอร์มงาน ผง.1-ผง.14 22 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Super User 860
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 652
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 2559-2562 08 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Super User 963

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28