คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย)

คู่มืองานการเงิน (การยืมเงินและทำเอกสารเบิกจ่าย)
ขั้นตอนการทำเอกสารเบิกจ่าย  โดย งานบริหารการเงินและบัญชี