ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง  นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล