เอกสารฝ่ายวิชาการ

รวมเอกสารจากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกำแพง 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

แนวปฏิบัติสำหรับครูเกี่ยวกับงานวิชาการ

 

 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการ