ระบบ PSSCHOOL

        งานกิจการนักเรียน โรงเรียนกำแพง ได้ใช้ระบบ PS School  ซึ่งเป็นเว็บแอพลิเคชันสำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มทดลองใช้ในปี 2562 และใช้ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ความสามารถของระบบใช้ในการดูแลนักเรียนเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนจนเดินทางกลับบ้าน ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย ความสามารถของโปรแกรมและรายละเอียดเป็นดังนี้