::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
June 2019
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ของโรงเรียนกำแพง

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556 ของโรงเรียนเราค่ะ

ผลการแข่งขัน

   

ลำดับ

   
   

รายการ

   
   

เหรียญ

   
   

อันดับ

   
   

นักเรียน

   
   

ครู

   
   

1

   
   

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง     (อ่านในใจ) ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

5

   
   

1. เด็กหญิงพัชรี  แพทย์กลาง     

   
   

1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์     

   
   

2

   
   

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง     (อ่านในใจ) ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวปิยะดา  สาคร

   
   

1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์

   
   

3

   
   

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วบุตรดี     

   
   

1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล     

   
   

4

   
   

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

5

   
   

1. นางสาวสุนิสา  เพ็งพันธ์     

   
   

1. นางจุฑามาศ  ศรีผ่อง 

   
   

5

   
   

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ     ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

4

   
   

1. เด็กหญิงพรรณรพี  มีชัย 

   
   

1. นายนพพร  ศรปัญญา 

   
   

6

   
   

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายปฏิวัติ  มาพบ 

   
   

1. นายนพพร  ศรปัญญา 

   
   

7

   
   

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์     ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

5

   
   

1. เด็กชายคุณานันท์  เสาศิริ     

   
   

1. นางณัฐาพร  มูลมี 

   
   

8

   
   

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวชลิตา  กลมเกลี้ยง     

   
   

1. นางณัฐาพร  มูลมี 

   
   

9

   
   

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง     กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

8

   
   

1. เด็กชายพรชัย  สมพงษ์
    2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขาวสะอาด     

   
   

1. นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา
    2. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์     

   
   

10

   
   

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

5

   
   

1. นางสาวฐาปณี  ดงแดง
    2. นางสาวธันยา  กิ่งวิชิต

   
   

1. นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา
    2. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์     

   
   

11

   
   

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงสวัสดิพร  พาลี 

   
   

1. นางอรพิน  ไชยสินธ์ 

   
   

12

   
   

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์     ม.4-ม.6    

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นายกฤตภาส  ใยขันธ์ 

   
   

1. นางสาวนลินี  พานะรมย์
     

   
   

13

   
   

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์     (ประเภท 1) ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
    2. นางสาวจิราภรณ์  เท่าสิงห์
    3. นายไพรวัลย์  ถะนัด     

   
   

1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
    2. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
     

   
   

14

   
   

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์     (ประเภท 2) ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงปทุมมาศ  จารุนัย
    2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรศรี
    3. เด็กหญิงอรพิมพ์  อุทัย     

   
   

1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
    2. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
     

   
   

15

   
   

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม     GSP ม.1-ม.3

   
   

เงิน

   
   

5

   
   

1. เด็กชายวรินทร  ศรียงยศ
    2. เด็กชายสหัสวรรษ  ทรายทวีป

   
   

1. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
    2. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม     

   
   

16

   
   

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม     GSP ม.4-ม.6

   
   

ทองแดง

   
   

5

   
   

1. นางสาวจิราภรณ์  ชำนิกุล
    2. นายณัฐวัฒน์  บุญอินทร์     

   
   

1. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์
    2. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย     

   
   

17

   
   

การแข่งขันคิดเลขเร็ว     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายธนาดล  ผลาผล 

   
   

1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร 

   
   

18

   
   

การแข่งขันคิดเลขเร็ว     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายปริญญา  มูลเกษ 

   
   

1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ 

   
   

19

   
   

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์     ม.1-ม.3    

   
   

เข้าร่วม

   
   

4

   
   

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจำ
    2. เด็กหญิงน้ำฝน    สว่างตา    
    3. เด็กหญิงสุภาวิดา   ศรีโชค     

   
   

1. นางธัญทิพย์  คล่องตา
    2. นางนงลักษณ์  สีหาบุตร
     

   
   

20

   
   

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์     ม.4-ม.6    

   
   

เข้าร่วม

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. นางสาวกมลชนก  กุลชาติ
    2. นายกฤษดา  บุญมา
    3. นางสาวพัชรินทร์  บัวงาม     

   
   

1. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
    2. นางสุวรรณี   พะประโคน     

   
   

21

   
   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์     ประเภททดลอง ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  สาสังข์
    2. เด็กหญิงปาลิตา  สุฤทธิ์
    3. เด็กหญิงศิริประภา  กันทะพันธ์     

   
   

1. นางธัญทิพย์  คล่องตา
    2. นางนงลักษณ์  สีหาบุตร
     

   
   

22

   
   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์     ประเภททดลอง ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นางสาวสุดารัตน์  แสงใสย์
    2. นายอนุชา   ขันทอง
    3. นายเทวาวิทย์  บุดดาวงศ์     

   
   

1. นางสาวธาริณี   สิทธิ
    2. นางสาวรัชนีกร  สุทธสนธ์
     

   
   

23

   
   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์     ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ช่างดี
    2. เด็กหญิงอภิญญา  วรรณา
    3. เด็กหญิงอรนิษา  สิงทอง
     

   
   

1. นายบัญชา   พิมพ์สังกุล
    2. นายสมคิด  แสงอรุณ
     

   
   

24

   
   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์     ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. นายธนากร  ผลจันทร์
    2. นางสาวสุวนันท์  สมดี
    3. นางสาวเบญจพร  คิดถูก     

   
   

1. นางสาวธีราพร  คำโสภา
    2. นายสิทธิชัย  สีราช     

   
   

25

   
   

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์     (Science Show) ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  รัตนโสภา
    2. เด็กชายธีรพล  อุดม
    3. เด็กชายอนาวิน  ทองชาติ
     

   
   

1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
    2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์     

   
   

26

   
   

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์     (Science Show) ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวจรรยรัตน์  อุยประเสริฐกุล
    2. นายจีระวัฒน์  บรรเทิงไพบุลย์
    3. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีเสาร์     

   
   

1. นางสาวธีราพร  คำโสภา
    2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ     

   
   

27

   
   

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายสุรชัย  สุทสนธ์
    2. เด็กชายอนุพงษ์  บุญมา    

   
   

1. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
    2. นางอรุณ   อึ้งไชยพร     

   
   

28

   
   

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. นายณัฐพล  ก้านเหลือง
    2. นายทรงพล  งาหอม
     

   
   

1. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
    2. นายไพบูลย์  สนเท่ห์
     

   
   

29

   
   

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง     ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

   
   

เข้าร่วม

   
     

1. เด็กชายวรัทภพ  บำรุงธนรัชต์
    2. เด็กชายสมคิด  ระวังชนม์     

   
   

1. นายสุรเดช  สิงห์โท
     

   
   

30

   
   

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง     ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

   
   

เงิน

   
   

5

   
   

1. เด็กชายประเสริฐ  สิงห์ชฎา
    2. เด็กชายอาร์มภวัลย์  เพ็งแจ่ม     

   
   

1. นายวิทธิพงษ์  วันทา
     

   
   

31

   
   

การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท     4 ช่องสัญญาณ     ม.4-ม.6

   
   

ทองแดง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นายฐิติโชติ  เมืองรุ่งเรือง
    2. นางสาวดวงใจ  สุทธิไสย
    3. นางสาวอรทัย  ขาวสะอาด     

   
   

1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
    2. นายสิทธิชัย  สีราช
     

   
   

32

   
   

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ     ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6    

   
   

ทองแดง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. นางสาวณัฐติมา  กาญจรัส
    2. นายพิสิทศักดิ์  พัฒนี
    3. นางสาวสรัญญา  ศรีจักรคำ     

   
   

1. นายชวลิต  ไชยสินธ์
    2. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
     

   
   

33

   
   

การประกวดเพลงคุณธรรม     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. เด็กหญิงคณิตาพร  มูลมี
    2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขประจำ
    3. เด็กหญิงพิมพิชชา  เกษกุล
    4. เด็กหญิงอรอนงค์  พวงพันธ์
    5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ขันติวงษ์     

   
   

1. นางสาวจับจิต  พิมพร
    2. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
     

   
   

34

   
   

การประกวดเพลงคุณธรรม     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นายณฤเดช  เรืองฤทธิ์
    2. นางสาวดาราวรรณ  ศรีมันตะ
    3. นางสาวสิริยากร  อินทร์ประสิทธิ์
    4. นางสาวสุชานันท์  แสนจันดี
    5. นางสาวอลิสรา  สุฤทธิ์     

   
   

1. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
    2. นายนิติศาสตร์  สำราญ
     

   
   

35

   
   

การประกวดโครงงานคุณธรรม     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายจิรายุ  สุปัตติ
    2. เด็กหญิงภริดาพร  วงบุญ
    3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาดา
    4. เด็กชายวิชาญ  มะนู
    5. เด็กหญิงเอื้องคำ  พอใจ     

   
   

1. นายสมศรี  ปราศจาก
    2. นายเดชา  นวลรักษา
     

   
   

36

   
   

การประกวดภาพยนตร์สั้น     ม.1-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นางสาวจิรภา  อุณวงค์
    2. นางสาวจิราวรรณ  อุณวงค์
    3. นายทศพล  ศรีมะณีย์
    4. นายพงฏ์พันธ์  บุตรราช
    5. นางสาวอรนภา  ศรีนุเคราะห์     

   
   

1. นายวีระพันธ์  พรมคำน้อย
    2. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
     

   
   

37

   
   

การประกวดละครประวัติศาสตร์     ม.1-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุปผสาวาส
    2. นายณัชชญา  คำหล้า
    3. นางสาวณัชชา  โยธิคาร์
    4. นายดีรัญภพ  มะเดื่อ
    5. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงพวง
    6. นางสาวนนทิยา  สอนพินิจ
    7. นายปฏิวัติ  มาพบ
    8. นายปราบปราม  แสนจันดี
    9. นายปริวัตร  อรรคเนตร
    10. นางสาวพรปรียา  ลายงาม
    11. นายพีรพิชญ์  แพทย์กลาง
    12. เด็กหญิงมนทิรา  ชัยไธสง
    13. นางสาวศรัญญา  ศรีบัวบาน
    14. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
    15. นายศุภวัชร  เกษกุล
    16. นายสพภาพ  สัพโส
    17. เด็กหญิงสุภามล  ดีลุน
    18. นางสาวอรปวีณา  พันธ์งาม
    19. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
    20. นายแสนเก่ง  ชูกำแพง     

   
   

1. นางปทุม  ผาสุข
    2. นายประดลเดช  ใยเมือง
    3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
    4. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
    5. นายเมธาวี  สิงห์นาค
     

   
   

38

   
   

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม     ม.1-ม.3    

   
   

-

   
     

1. เด็กหญิงชูขวัญ  บุญเถาว์

   
   

1. นางผัสนี  พานพรหม 

   
   

39

   
   

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นางสาวอนุสุดา  มีฤกษ์ 

   
   

1. นายเด็ดดวง  ก้อนทอง 

   
   

40

   
   

การประกวดมารยาทไทย     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กหญิงกัลญา  อุดที
    2. เด็กชายบัญชา  เพ็งแจ่ม     

   
   

1. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
    2. นางสาวสุพัตรา  บุญยิ่ง     

   
   

41

   
   

การประกวดมารยาทไทย     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายศิวกร  บุตรสันติ์
    2. นางสาวสรารัตน์  เอกชวโรจน์     

   
   

1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
    2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย     

   
   

42

   
   

การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโยธา
    2. นางสาวกาญจนาพร  วัฒนวงษ์คีรี
    3. นางสาวจันจิราภรณ์  พวงพันธ์
    4. นางสาวธัญญารัตน์  จันทรโคตร
    5. นางสาวนภาพร  เขือรัมย์
    6. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ธรรมนิยม
    7. นางสาวน้ำฝน  พวงมาเทศ
    8. นางสาวศิริวิมล  ศรีสมบูรณ์
    9. นางสาวสุภาพร  หัสคำ
    10. นางสาวเกศรินทร์  พรหมรักษ์     

   
   

1. นางกชพรรณ  มีสิทธิ์
    2. นางสาวลำพู  ศรีลาชัย
    3. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม     

   
   

43

   
   

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งแจ่ม
    2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริเลิศ
    3. นางสาวจิตรานุช  เกษแก้ว
    4. เด็กหญิงจีญาภรณ์  ขาวสะอาด
    5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขจิตร
    6. เด็กหญิงฐิติมา  โปร่งจิต
    7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเติม
    8. นางสาวทัศนาวรรณ   จังอินทร์
    9. นายธนาพงศ์  เพ็งพันธ์
    10. เด็กหญิงพรวิมล  อุทัย
    11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
    12. นางสาวยุวเรศ  จันทำ
    13. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวสอาด
    14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
    15. นางสาวสุดารัตน์  เพ็งแจ่ม     

   
   

1. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
    2. นายวิสุทธิ์  มีปิด
    3. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
    4. นายอลงกรณ์  แกล้วกล้า
     

   
   

44

   
   

การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายวัชรพล  เปียจำปา
    2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองพรม
    3. เด็กหญิงสิริณิญากร  สุจริต     

   
   

1. นายประยูร  สุขเหลือง
    2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
     

   
   

45

   
   

การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวธิดารัตน์  เลาะมณี
    2. นางสาววิรียา  แสงภักดิ์
    3. นางสาวเบญจมาภรณ์  สมศรี     

   
   

1. นายสมเดช  คงคูณ
    2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
     

   
   

46

   
   

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  นันทพันธ์
    2. เด็กชายวงศกร  ผู้มีสัตย์    

   
   

1. นายประสพ  รัตรีพันธ์
    2. นายปารณี  บุญประเสริฐ
     

   
   

47

   
   

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีบาง
    2. นางสาวปานตา  จะมะรี     

   
   

1. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
    2. นายปารณี  บุญประเสริฐ
     

   
   

48

   
   

การแข่งขันรวม     "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

   
   

-

   
     

 

   
   

 

   
   

49

   
   

การแข่งขันรวม     "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นางสาวลัดดา  สีการ 

   
   

1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
     

   
   

50

   
   

การแข่งขันวาดภาพระบายสี     ม.1-ม.3    

   
   

-

   
     

 

   
   

 

   
   

51

   
   

การแข่งขันวาดภาพระบายสี     ม.4-ม.6    

   
   

ทองแดง

   
   

4

   
   

1. นางสาวอาภัสรา  มูลเหล็ก     

   
   

1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
     

   
   

52

   
   

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี     ม.1-ม.3    

   
   

-

   
     

 

   
   

 

   
   

53

   
   

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. นางสาวนริศรา  สมใจ
     

   
   

1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
     

   
   

54

   
   

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์     ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กหญิงจิราพร  อรัญทม
     

   
   

1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
     

   
   

55

   
   

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายทินกร  ปิ่นทอง
     

   
   

1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
     

   
   

56

   
   

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด     ม.1-ม.3    

   
   

ทองแดง

   
   

5

   
   

1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จูมศิลป์
    2. เด็กหญิงสุรารัตน์  นวนพุ่ม
     

   
   

1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
     

   
   

57

   
   

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น     ม.1-ม.3    

   
   

-

   
     

 

   
   

 

   
   

58

   
   

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นายกิตติธัช  ใยคำ
     

   
   

1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
     

   
   

59

   
   

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง     ประเภทชาย ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

4

   
   

1. เด็กชายจีรพงศ์    พุทธิยา
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

60

   
   

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง     ประเภทหญิง ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

6

   
   

1. เด็กหญิงชนิดา  สุสังข์
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

61

   
   

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล     ประเภทชาย ม.1-ม.3    

   
   

-

   
     

1. เด็กชายวานิช  ไชยบำรุง
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

62

   
   

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล     ประเภทหญิง ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กหญิงทิพย์เนตร  มะเดื่อ
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

63

   
   

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์     ประเภทชาย ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. เด็กชายวรดร  พรรณา
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

64

   
   

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์     ประเภทหญิง ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

6

   
   

1. เด็กหญิงชนิดา  สุสังข์
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

65

   
   

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ใยโท
    2. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
    3. เด็กหญิงนนทิยา  สอนพินิจ
    4. เด็กหญิงประดับดวง  กะนะฮาด
    5. เด็กชายพรชัย  สมพงษ์
    6. นายมงคล  ยานิวงศ์
    7. เด็กชายวีรพงษ์  พุทธิยะ
    8. เด็กหญิงศดานันท์  สุพรรณ
    9. เด็กชายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
    10. เด็กหญิงศุภามล  ดีลุน
     

   
   

1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
    2. นายเมธาวี  สิงหนาค
     

   
   

66

   
   

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นางสาวกํญญาณัฐ  บุบผาวาส
    2. นายณัชญา  คำหล้า
    3. นายธันวศิลป์   อินทรศิริ
    4. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงพวง
    5. นางสาวนนทิยา  สอนพินิจ
    6. นางสาวประภัสสร  พิมพร
    7. นางสาวพรปรียา  ลายงาม
    8. นายสุรยุทธ  อนุเคราะห์
    9. นายอภิวัฒน์  ชิณพันธ์
    10. นายอรรรถพงษ์  เสริฐศรี
     

   
   

1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
    2. นายเมธาวี  สิงหนาค
     

   
   

67

   
   

การแข่งขันระบำมาตรฐาน     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงกัลยา  ถนอมวงษ์
    2. เด็กหญิงชมพูนุท  คงแจ่ม
    3. เด็กหญิงพัชราพา  งามแสง
    4. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพทูลย์
    5. เด็กหญิงศิริมาศ  โตมาก
    6. นายเสกสรร    ขอจงสุข
     

   
   

1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
    2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
     

   
   

68

   
   

การแข่งขันระบำมาตรฐาน     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกัลยา  ติระพงษ์
    2. นางสาวณัชชา  โยธิคาร์
    3. นายปิยะณัฐ  ไชยสาร
    4. นายระวี  ดีลุน
    5. นางสาวศรัญญา  ศรีบัวบาน
    6. นางสาวสุภานันท์  มาพลาย
     

   
   

1. นางวาสิฏฐี   ตาดทอง
    2. นายเมธาวี  สิงหนาค
     

   
   

69

   
   

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น     ม.4-ม.6    

   
   

เงิน

   
   

6

   
   

1. นางสาวจริยาจิตตา  แก้วคำ
    2. นางสาวธัญญรัตน์  นามวิเศษ
    3. นางสาวลลิตา  สมัครผล
     

   
   

1. นายธนวัฒน์  บัวแย้ม
    2. นายธีระพนธ์  หลาวทอง
     

   
   

70

   
   

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงกฤษณา  งามแสง
    2. เด็กชายกิตติ  คุณมาศ
    3. เด็กหญิงชูขวัญ  บุญเถาว์
    4. เด็กหญิงประไพศรี  บุตรธรรม
    5. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูรย์
    6. เด็กชายสันติภาพ  บัวไขย
     

   
   

1. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
    2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
    3. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
     

   
   

71

   
   

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงปวีณนุช  กุลสิงห์
    2. เด็กหญิงอมลรดา  สอนเจริญ
    3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วสว่าง
     

   
   

1. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
    2. นายเอกมันต์  ศุภสาร
     

   
   

72

   
   

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวภควดี  แก้วคำ
    2. นางสาวสลิลทิพย์  ประไกรวัน
    3. นายอมรศักดิ์  ประเสริฐศรี
     

   
   

1. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
    2. นายเอกมันต์  ศุภสาร
     

   
   

73

   
   

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว     (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวปฏิมากร  หาระบุตร
    2. นายปรานต์ดนัย  ศรีลา
    3. นางสาวละอองดาว  สระภู
     

   
   

1. นางกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย
    2. นางอนัญญา  หลาวทอง
     

   
   

74

   
   

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวพรชิตา  รัตนนาม
    2. นางสาวลักษิกา  ศิริจันทร์
    3. นางสาวเดือนเพ็ญ  รัตนาม
     

   
   

1. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
    2. นางสมพร  มังคลาดุง
     

   
   

75

   
   

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น     (2D Animation) ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
    2. เด็กชายวิทยา  นวลสาย
     

   
   

1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
    2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
     

   
   

76

   
   

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  รัตนะโสภา
    2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชิณพันธ์
     

   
   

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
    2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
     

   
   

77

   
   

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
    2. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
     

   
   

1. นางสาวจารุพร  พิมพา
    2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
     

   
   

78

   
   

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายชัยประสิทธิ์  คำศรี
    2. เด็กชายพายุพัฒน์  ตรีเหลา
     

   
   

1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
    2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
     

   
   

79

   
   

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายทีปกร  ดีเลิศ
    2. นายปรีดา  สุริเทศ
     

   
   

1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
    2. นางสาวจารุพร  พิมพา
     

   
   

80

   
   

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์     (E-book) ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายทินภัทร  มั่นคง
    2. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุมขำ
     

   
   

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
    2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
     

   
   

81

   
   

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงจิตตมาศ  วรเลิศ
    2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  แก้วกงพาน
     

   
   

1. นางสาวจารุพร  พิมพา
    2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
     

   
   

82

   
   

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3    

   
   

ทองแดง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. เด็กชายรัฐพงศ์  โทนะพันธ์
    2. นายศิวนนท์  เมืองหนองจอก
     

   
   

1. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
    2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
     

   
   

83

   
   

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกาญจนา  เพ็งแจ่ม
    2. นางสาววิมลศิริ  เพชรแก้ว
     

   
   

1. นางสาวจารุพร  พิมพา
    2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
     

   
   

84

   
   

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายธรรมรัฐ  สิงห์ยอง
    2. นายธวัชชัย  ศรีกาญจน์
     

   
   

1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
    2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
     

   
   

85

   
   

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายชีวีวัฒน์  สายสิน
    2. นายธีระศักดิ์  แจ้งสว่าง
     

   
   

1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
    2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
     

   
   

86

   
   

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์     ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กหญิงปภาดา  อรรคเนตร
    2. เด็กหญิงรุจิรา  สีบุญลอด
    3. เด็กชายสันติภาพ  บัวไขย
     

   
   

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
    2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
     

   
   

87

   
   

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์     ม.4-ม.6    

   
   

เงิน

   
   

4

   
   

1. นายธีรเดช    ก้านเพชร
    2. นางสาวพัชรี  พละสาร
    3. นายสราวุธ  สอนเกิด
     

   
   

1. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
    2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
     

   
   

88

   
   

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์     ม.4-ม.6    

   
   

ทองแดง

   
   

8

   
   

1. นายกสานณพ  ยอดกุล
    2. นายศิริวัฒน์  ไชยโยธา
     

   
   

1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
    2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
     

   
   

89

   
   

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ     Impromptu Speech ม.1-ม.3

   
   

เงิน

   
   

6

   
   

1. เด็กหญิงศิริพร  คัมมัน
     

   
   

1. นายคุณาวุฒิ  ร้านจันทร์
     

   
   

90

   
   

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ     Impromptu Speech ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นางสาวณัฐนิช  แซ่ลิ้ม
     

   
   

1. นายคุณาวุฒิ  ร้านจันทร์
     

   
   

91

   
   

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

   
   

ทองแดง

   
   

4

   
   

1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุดดาวงค์
     

   
   

1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร
     

   
   

92

   
   

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวทิพวรรณ  เมืองจันทร์
     

   
   

1. นางสุวรรณี  ไชยปัญญา
     

   
   

93

   
   

การแข่งขันการเล่านิทาน     (Story Telling) ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
     

   
   

1. นางชัญญภัทร  ศุภวัชระสาร
     

   
   

94

   
   

การแข่งขันการเล่านิทาน     (Story Telling) ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวพรชนก  แพงแสน
     

   
   

1. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
     

   
   

95

   
   

การแข่งขัน Multi Skills     Competition ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมศรี
     

   
   

1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
     

   
   

96

   
   

การแข่งขัน Multi Skills     Competition ม.4-ม.6

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นายอดุลวิย์  แก้วสมุทร์
     

   
   

1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
     

   
   

97

   
   

การแข่งขันละครสั้นชวนหัว     (Skit) ม.1-ม.3

   
   

เงิน

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขประจำ
    2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทร
    3. เด็กชายภาสกร  บุญส่ง
    4. เด็กหญิงวรัญญา  ผุยอุทา
    5. เด็กหญิงอารียา  โนวุฒิ
     

   
   

1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
    2. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
     

   
   

98

   
   

การแข่งขันละครสั้นชวนหัว     (Skit) ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกานต์พิชชา  ดวงอาจ
    2. นางสาวจันทกานต์  สุธอรรถ
    3. นางสาวตีรณา  ตีระพงษ์
    4. นางสาวธนาภรณ์  ประสาร
    5. นางสาวอาทิตยา  พิมพรัตน์
     

   
   

1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
    2. นางอรุณรัตน์   รอดเนียม
     

   
   

99

   
   

การแข่งขันการพูดภาษาจีน     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. เด็กหญิงนุชจิรา   เคาเลิศ
     

   
   

1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
     

   
   

100

   
   

การแข่งขันการพูดภาษาจีน     ม.4-ม.6    

   
   

เงิน

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาววราภรณ์  สำแดงภัย
     

   
   

1. นายวิทยา  หอมจิต
     

   
   

101

   
   

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน     ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงปุณยนุช  ขันติวงษ์
    2. เด็กหญิงสันศนีย์  สุรวิทย์
     

   
   

1. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
    2. นางอัจฉราวรรณ  คงคูณ
     

   
   

102

   
   

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน     ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

   
   

เข้าร่วม

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวศุภร  สุริพล
    2. นางสาวสุภาวรรณ  จันทะพันธ์
     

   
   

1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
    2. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
     

   
   

103

   
   

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน     ม.1-ม.6    

   
   

เงิน

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกัญญารัตน์  พิลัย
    2. นางสาวดุษฎี  ดวงชื่น
    3. นางสาวทักษพร  ภักดี
    4. นายระดี  ดีลุน
    5. นางสาววัลภา  งามแสง
    6. นางสาวสุนิชา  ผลภักดี
    7. เด็กชายสุรพล  เครือแสง
    8. นายอนุชา  ขันทอง
    9. นางสาวอินทิรา  ดาสันทัด
    10. นางสาวแก้วมณี  บุญทัน
     

   
   

1. นายชวลิต  ไชยสินธ์
    2. นายสมคิด  แสงอรุณ
    3. นายเอกมันต์  ศุภสาร
     

   
   

104

   
   

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก     ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงฐิรกานดา  ศรีสุข
    2. เด็กชายปราโมทย์  พลศักดิ์
    3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงบุรี
     

   
   

1. นางสมพร  นวลรักษา
    2. นางสมพร  กสิพันธ์
     

   
   

105

   
   

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก     ม.4-ม.6    

   
   

-

   
   

-

   
   

1. นายยุทธศักดิ์  ผมพันธ์
    2. นางสาวสิริยากร   เสาศิริ
    3. นางสาวสุภาพร  เกษกุล
     

   
   

1. นางสมพร  นวลรักษา
    2. นางอัญชลี  ม่วงมิตร
     

   
   

106

   
   

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน     ม.1-ม.3    

   
   

เงิน

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  สิงห์แก้ว
    2. เด็กหญิงปรียานุช  เจตนา
    3. เด็กหญิงสุภัทรา  หนองยาง
     

   
   

1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
    2. นางอัญชลี  ม่วงมิตร
     

   
   

107

   
   

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน     ม.4-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นางสาวกัลยา  ไชยสาร
    2. นางสาวรัตน์ติกร  ใยคำ
    3. นางสาวสุพัตรา  เข็มทอง
     

   
   

1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
    2. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
     

   
   

108

   
   

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงนุศรินทร์  โททะรินทร์
    2. เด็กหญิงประภัสสร  โสภาบุตร
     

   
   

1. นางวาสนา  คำมา
    2. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
     

   
   

109

   
   

การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. นางสาวปภัสรา  ศุภศร
     

   
   

1. นางจินตนา  วรเลิศ
     

   
   

110

   
   

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

   
   

เข้าร่วม

   
   

7

   
   

1. เด็กหญิงพรทิพา  สุวรรณทา
    2. เด็กหญิงวรรณิดา  สะมาร์
     

   
   

1. นางทิพวรรณ  เกียรติเจริญเสรี
    2. นางโรจนา  บุญเรือง
     

   
   

111

   
   

การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6

   
   

เงิน

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๑

   
   

1. นายพชรพล  พิภักดิ์
     

   
   

1. นางกัลยา  ชนะบุตร
     

   
   

112

   
   

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงนันทินิจ  เจริญศิริ
     

   
   

1. นางสุมาลี  วงศ์เลิศ
     

   
   

113

   
   

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6    

   
   

เงิน

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. นายธนากร  ขอสุข
     

   
   

1. นายบุญชิต  คุณมาศ
     

   
   

114

   
   

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง     (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กหญิงพรประภา  โครตหานาม
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

115

   
   

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง     (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

รองชนะเลิศอันดับที่     ๒

   
   

1. เด็กชายกฤษฎา  สายลาม
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   
   

116

   
   

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง     (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6    

   
   

ทอง

   
   

ชนะเลิศ

   
   

1. เด็กชายจิรกิตติ์  โนนสูง
     

   
   

1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
     

   

 

 

 

 

 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน