::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

Best Practices ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รูปแบบการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28

Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง