::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2566 ร่าง TOR/ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนจำนวน 172 เครื่อง

ด้วยโรงเรียนกำแพง  จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ประกาศร่าง TOR / ร่างประกาศประกวดราคา บนเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐ(e-GP) http://www.gprocurement.go.th ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือตามรายละเอีนดดังเอกสารแนบด้านล่าง

 

 

Pin It