ประเภทสวยงาม

ระดับชั้น ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.1 ม.1/4 ม.1/2 ม.1/5
ม.2 ม.2/1 ม.2/5 ม.2/7
ม.3 ม.3/4 ม.3/2 ม.3/6
ม.4 ม.4/2 ม.4/1 ม.4/6
ม.5 ม.5/3 ม.5/1 ม.5/9
ม.6 ม.6/3 ม.6/8 ม.6/7

 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ระดับชั้น ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.1 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/3
ม.2 ม.2/6 ม.2/3 ม.2/4
ม.3 ม.3/7 ม.3/9 ม.3/1
ม.4 ม.4/5 ม.4/4 ม.4/9
ม.5 ม.5/7 ม.5/5 ม.5/4
ม.6 ม.6/5 ม.6/9 ม.6/1