::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กิจกรรมอบรมครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560โรงเรียนกำแพงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม บุคลากรโรงเรียนกำแพงได้รับความรู้และนำปฏิบัติกิจกรรมโดยวิทยากรจากคณะครูโรงเรียนปรางค์กู่   <<ภาพกิจกรรม>>

Pin It