::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

มุฑิตาคาราวะ โรงเรียนกำแพง 2560

29 กันยายน 2560 โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมมุทิตาคาราวะ แด่คณะครู-ผู้บริหาร ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน 

 ขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์
เนรมิตพรชัยให้รักษา
อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา
น้อมพรมาแด่ครูผู้...เกษียณเทอญ 

 

1. นางสาวชนิดาพร แซ่เตียว รองผู้อำนวยการ 2.นายจำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการ 3.นายนิพนธ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการ 4.นายสมชัย สิงห์ชะฎา ครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5.นายเด็ดดวง ก้อนทอง ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 6.นางจุฑามาศ ศรีผ่อง ครู กลุ่มสาระภาษาไทย 7.นายทวีศักดิ์ หงษ์ศิลา ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 8.นางโรจนา เจริญประเสริฐ ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์        =====  ภาพกิจกรรม : Photo Kamphaeng ====

Pin It