::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

ครูราเชนร์ พะวงษ์ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อเรื่อง                              การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

     รายวิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นายราเชนทร์   พะวงษ์

ปีที่พิมพ์                 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80%  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียนและ  หลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จำนวน 48 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  การเขียนโปรแกรมภาษาซี  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที (t-test)  แบบ  Dependent Samples Test 

ผลการศึกษาพบว่า 

                1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี มีประสิทธิภาพ 84.50%   

                2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                3) นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก        (= 4.12, S.D. = 0.72)  รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างบรรยากาศในการเรียนใหม่ในการเรียน  เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี (= 4.45,         S.D. = 0.51) บทเรียนช่วยให้นักเรียนสนุกสนานและตื่นเต้น (= 4.45 , S.D. = 0.68 ) และบทเรียนเร้าความสนใจของนักเรียนได้ดี(= 4.30 , S.D. = 0.57 )  

Pin It

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง