::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน PA(AR)RA MODEL เพื่อพัฒนาประสิทธิผลงานวิชาการ

รายงานการใช้นวัตกรรม 
เรื่อง  รูปแบบการบริหารงาน PA(AR)RA MODEL เพื่อพัฒนาประสิทธิผลงานวิชาการ

 

นวัตกรรมฝ่ายอำนวยการ INTHANIL Model

นวัตกรรมฝ่ายอำนวนการ INTHANIL Model

 

นวัตกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Student Model

 

นวัตกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Student Model

 

 

นวัตกรรม ระบบการบริหารคุณภาพ KPS-SMART

 

ระบบการบริหารคุณภาพ  KPS-SMART โดยงานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนกำแพง

 

 

นวัตกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ PA(AR)RA Model

 

นวัตกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ PA(AR)RA Model